Административни услуги
  • Преместване на ученици
  • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
  • Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
  • Издаване на диплома за средно образование
  • Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
  • Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
  • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
  • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.ач
  • Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
  • Кандидатстване за работа – карта за подбор по документи при назначаване на учител

https://vapcarov.net/wp-content/uploads/2022/02/Карта-за-подбор-по-документи-1.docx

Преместване на ученици

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на диплома за средно образование

https://vapcarov.net/wp-content/uploads/2020/01/Издаване-на-диплома-за-средно-образование.docx

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Top