Активни поръчки

Номер на поръчка в АОП: 04094-2024-0002

„Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците от V – XII клас за учебната 2024/2025 г в Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Петрич“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Клет България“ ООД

Обособена позиция № 2: Учебници и учебни помагала от издателство С.А.Н.-ПРО EООД

Обособена позиция № 3: Учебници и учебни помагала от издателство “Просвета София” АД

Обособена позиция № 4: Учебници и учебни помагала от издателство “Домино“ ЕООД

Обособена позиция № 5: Учебници и учебни помагала от издателство „Архимед 2“ ЕООД

Обособена позиция № 6: Учебници и учебни помагала от издателство ,,Юнивърс“  ЕООД

Обособена позиция № 7: Учебници и учебни помагала от издателство „ПЕДАГОГ 6 – ДЕЛЕВ, ЛУИЗОВА И С-ИЕ“ СД

Обособена позиция № 8: Учебници и учебни помагала от издателство „БГ Учебник“ ЕООД

Обособена позиция № 9: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и техника” ООД;

Правно и фактическо основание за откриване на процедурата:  на основание чл.191, ал.1, т.2 във връзка с чл.20, ал.3, т.2 и чл.21, ал.16, т.2 от ЗОП, съгласно чл. 164, ал.2 от ЗПУО учебниците и учебните помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет. В съответствие с посочените законови изисквания е направен избор на учебници и учебни помагала за учебната 2024/2025 г., съгласуван със Становище от заседание на Обществения съвет при СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Петрич, съгласно което са избрани и следва да се доставят учебници, учебни помагала и електронно четими варианти на учебници за учениците от училището.

Единствените възможни изпълнители на доставките на избраните учебници и учебни помагала, са притежаващите авторски права върху тях издателства, поради което с тях следва да се сключат договори за доставка.

Съгласно чл. 191, ал.1, т.2 от ЗОП възложителят изпраща покана до определени лица, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и когато естеството на доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се дължат на възложителя.

Въз основа на гореизложеното за учебната 2024/2025 г. издателствата, от които ще бъдат закупени учебници са следните:

  1. Издателство „Клет България“ ООД;
  2. Издателство „САН-ПРО“ ООД;
  3. Издателство “Просвета София” АД;
  4. Издателство“Домино“ ЕООД;
  5. Издателство „Архимед 2“ ЕООД;
  6. Издателство ,,Юнивърс“ ЕООД;
  7. Издателство „ПЕДАГОГ 6 – ДЕЛЕВ, ЛУИЗОВА И С-ИЕ“ СД;
  8. Издателство „БГ Учебник“ ЕООД;
  9. Издателство „Бит и техника” ООД;

Поканените участници притежават авторски и изключителни права на издаване и разпространение на учебниците и учебните помагала-предмет на настоящата поръчка.

Предвид гореизложеното провеждането на обществената поръчка по друг ред на ЗОП би довело до нарушаване на авторски и други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и до нарушаване правото на отделните преподаватели да избират учебниците и учебните помагала, по които ще преподават през съответната година.

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица

Обект на процедурата: за доставка

Населено място за изпълнение на процедурата: Петрич

Прогнозна стойност: 78 477.92 лв.(седемдесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и седем лева и двадесет и две стотинки) без ДДС или 85 540.93 лв. (осемдесет и пет хиляди петстотин и четиридесет лева и 93 стотинки) с ДДС, разпределена по обособени позиции.

Краен срок за подаване на оферта: 2024-06-24 23:59:00  по електронен път в Система за електронни обществени поръчки.   Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП

Отварянето на офертите е на 25.06.2024 г. от  15.00 часа в канцеларията на зам.-директора

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Лице/а за контакт: Десислава Атанасова Ичева –  ЗАТС, за контакт: 074567196

Документация:

Покана

Обществени поръчки 2023 г.

Обявление

„Приготвяне и доставка на закуска за учениците от I до IV клас и децата от подготвителната група при СУ „Никола Йонков Вапцаров” град Петрич

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:12:28

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители се провежда на основание чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП (директно възлагане) и е с предмет- „Приготвяне и доставка на закуска за учениците от I до IV клас и децата от подготвителната група при СУ „Никола Йонков Вапцаров” град Петрич. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)- 55524000-9. Услуга по Приложение № 2 от ЗОП. Място на изпълнение на поръчката е в сградата на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, ул. „Христо Чернопеев“ № 12. Срокът за изпълнение на поръчката обхваща периода от влизане в сила на договора за доставка  до 31.05.2024 г. Общата прогнозна стойност на поръчките за приготвяне и доставка на закуски за времето на изпълнение на договора е 55 202,40 лева без ДДС и се отнася за приготвяне и доставка на закуски за прогнозен брой ученици 374 и прогнозен брой присъствени учебни дни 123. Крайната предлагана единична цена не трябва да надвишава 1,20 лв. без ДДС на един брой закуска. Критерий за оценка при възлагане: „икономически най-изгодна оферта”, определена въз основа на критерия най-ниска цена. Изискванията към участниците са подробно описани в документацията към обществената поръчка, а техническите изисквания са изложени и в техническата спецификация Приложение 1, неразделна част от документацията. Всеки участник, отговарящ на поставените условия и изисквания от Възложителя, следва да подаде оферта в срок, ведно с техническо предложение, ценово предложение и всички изискуеми декларации.

Крайният срок за подаване на офертите е до 02.10.2023 г. вкл., всеки работен ден от 8:30 часа до  17:00 часа в деловодството на училището.

ДОКУМЕНТИ

Покана /в pdf/

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:12:44

Изтегли документУдостоверение за време

Документация /указания/ за обществената поръчка /pdf/

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:12:48

Изтегли документУдостоверение за време

Проектодоговор

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 1

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 2

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 3

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 4

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 5

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 6

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 7

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 8

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 9

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 10 оферта

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 11

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документ Удостоверение за време

Образец 12

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документ Удостоверение за време

Образец 13

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документ Удостоверение за време

Плащания по договор  – 2022

Плащания по договор  – 2020

Плащания по договор 2 – 2016

Плащания по договор 1 – 2016

Заповед №362

Техническа спецификация

Комплект документи 2015 година

Обявление 2015 година

Заповед за откриване на процедура 2015 година

Заповед №363

Протокол №1

Регистър

Условия указания и документи за участие 2015

Протокол №2

Заповед

Top