Активни поръчки

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ -2023 ГОДИНА

Обявление

„Приготвяне и доставка на закуска за учениците от I до IV клас и децата от подготвителната група при СУ „Никола Йонков Вапцаров” град Петрич

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:12:28

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители се провежда на основание чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП (директно възлагане) и е с предмет- „Приготвяне и доставка на закуска за учениците от I до IV клас и децата от подготвителната група при СУ „Никола Йонков Вапцаров” град Петрич. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)- 55524000-9. Услуга по Приложение № 2 от ЗОП. Място на изпълнение на поръчката е в сградата на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, ул. „Христо Чернопеев“ № 12. Срокът за изпълнение на поръчката обхваща периода от влизане в сила на договора за доставка  до 31.05.2024 г. Общата прогнозна стойност на поръчките за приготвяне и доставка на закуски за времето на изпълнение на договора е 55 202,40 лева без ДДС и се отнася за приготвяне и доставка на закуски за прогнозен брой ученици 374 и прогнозен брой присъствени учебни дни 123. Крайната предлагана единична цена не трябва да надвишава 1,20 лв. без ДДС на един брой закуска. Критерий за оценка при възлагане: „икономически най-изгодна оферта”, определена въз основа на критерия най-ниска цена. Изискванията към участниците са подробно описани в документацията към обществената поръчка, а техническите изисквания са изложени и в техническата спецификация Приложение 1, неразделна част от документацията. Всеки участник, отговарящ на поставените условия и изисквания от Възложителя, следва да подаде оферта в срок, ведно с техническо предложение, ценово предложение и всички изискуеми декларации.

Крайният срок за подаване на офертите е до 02.10.2023 г. вкл., всеки работен ден от 8:30 часа до  17:00 часа в деловодството на училището.

ДОКУМЕНТИ

Покана /в pdf/

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:12:44

Изтегли документУдостоверение за време

Документация /указания/ за обществената поръчка /pdf/

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:12:48

Изтегли документУдостоверение за време

Проектодоговор

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 1

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 2

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 3

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 4

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 5

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 6

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 7

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 8

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 9

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 10 оферта

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документУдостоверение за време

Образец 11

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документ Удостоверение за време

Образец 12

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документ Удостоверение за време

Образец 13

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2023-09-21 13:13:00

Изтегли документ Удостоверение за време

Плащания по договор  – 2022

Плащания по договор  – 2020

Плащания по договор 2 – 2016

Плащания по договор 1 – 2016

Заповед №362

Техническа спецификация

Комплект документи 2015 година

Обявление 2015 година

Заповед за откриване на процедура 2015 година

Заповед №363

Протокол №1

Регистър

Условия указания и документи за участие 2015

Протокол №2

Заповед

Top