Архив

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ -2014 ГОДИНА

СОУ „Никола Йонков Вапцаров”,  гр. Петрич  отправя Публична покана, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Приготвяне и доставка на храна, по предварителна заявка, за учениците от  СОУ „Никола Йонков Вапцаров” ,  гр. Петрич, по две обособени позиции:

 

·         Позиция № 1 – «Доставка на готови сутрешни закуски, в индивидуални опаковки, за децата от подготвителните групи и учениците от I – ви до IV клас /   включително/  на  СОУ „Никола Йонков Вапцаров”,  гр. Петрич” прогнозен брой деца и ученици– 440, прогнозен брой учебни дни – 91. Прогнозната стойност на обособената позиция е 16 016,00 /шестнадесет хиляди и шестнадесет лева/ лева без ДДС. Поръчката за доставка на закуски се извършва по реда и при условията на Постановление N 308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет за осигуряване и разпределяне средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас и се определят за всяка финансова година, като училището отпуска средства от бюджета си за финансиране на доставката на закуски.

 

·         Позиция № 2 – „Доставка на готови ястия за обяд, в индивидуални опаковки , с прибори за еднократна употреба за хранене – кетъринг, за учениците от  I-ви до VIII  клас, от СОУ„Никола Йонков Вапцаров” ,  гр. Петрич” Прогнозен брой ученици – 200, прогнозен брой учебни дни – 117. Прогнозната стойност на обособената позиция е 46 800,00 (четиридесет и шест хиляди и осемстотин) лева без ДДС. Училището финансира поевтиняване на обяда, като поръчката за доставката на основни ястия за обяд се извършва по проект BG051P0001–3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013.

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОУ „Никола Йонков Вапцаров”,  гр. Петрич;

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

1. Документацията за участите може да бъде изтеглена безплатно от електронната страница на училището: http://vapcarov.net/, „Профил на купувача”, като желаещите имат право да получат документацията от деловодството на СОУ”Никола Йонков Вапцаров” – град Петрич, с административен адрес:  в гр. Петрич,  ул.”Христо Чернопеев”№ 12,  само и единствено ако желаят това, при цена, която съответства на действителните разходи за отпечатване и размножаването й. /съгл. Чл.28, ал.7 ЗОП/.

 

2. Оферти се приемат до 28.11.2014г. до 16,30 часа, всеки работен ден, в сградата СОУ „Никола Йонков Вапцаров“, град Петрич, община Петрич, ул. „Христо Чернопеев“ №12, кабинет на главен счетоводител ( деловодство).

 

 

 

 

 

Рискът от закъснение след този срок , при подаване на офертите по поща или куриерска служба, се поема от участника.

 

3. Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия  на 01.12.2014 г. от 14:00 часа в сградата на СОУ „Никола Йонков Вапцаров“, град Петрич, ул.”Христо Чернопеев”12  –  учителска стая.

 

 

 

Публичната покана е публикувана на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки: www.aop.bg.

 

 

 

Документацията и поканата са публикувани на 19.11.2014 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 69a, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 17.12.2014 г. в 14.00 часа в учителската стая, находяща се  в сградата на СОУ „Никола Й. Вапцаров”, в град Петрич, ул.Христо Чернопеев”№ 12, ще бъдат отворени ценовите оферти в обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна, по предварителна заявка, за учениците от  СОУ „Никола Йонков Вапцаров” ,  гр. Петрич”л

При отварянето на плик №3 „Предлагана цена” могат да присъстват участници в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

Комисия, назначена със Заповед № 78/01,12.2014 г.

 

 

Публична покана

 

 

Протокол №2 от дейността на комисията

 

 

Заповед на възложителя

 

 

Комплект документи за попълване от участниците

 

 

Договор Албена Узунува

 

 

Договор Илия Чергов

 

 

Протокол №1 от дейността на комисията

 

 

Протокол №3

 

 

Документи за участие в процедура за възлагане на ОП

 

 

Заповед №92

 

 

Top