Ваканции

Ваканции и не учебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I – XII клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г.
 – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. – 
XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)


 

На основание З А П О В Е Д № РД09-3472/ 27.11.2020 г., се променя графикът на учебното време, както следва:

1. Коледна и междусрочна ваканция:
22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна
03.02.2021 г. вкл. междусрочна за VII – XII клас
един ден – в зависимост от решението на междусрочна за I – VI клас
съответното училище за дни с дейности по т. 2 и т. 3
2. Две седмици за учениците в IV-VI клас, в които дните да са неучебни, а да се
използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа, в т.ч. и от
разстояние в електронна среда, като времето за ползването им се определя по решение на
съответното училище.
3. Една учебна седмица за учениците в I – III клас за проектни и/или творчески
дейности и две седмици, в които дните да са неучебни, а да се използват за компенсиращи
мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна
среда, като времето за ползването им се определя по решение на съответното училище.
2
4. Начало на втория учебен срок:
04.02.2021 г. VII – XII клас
Първият учебен ден след изтичане I – VI клас
на 18 учебни седмици
в зависимост от решението на съответното училище
за дни с дейности по т. 2 и т. 3

5. Край на втория учебен срок:
23.06.2021 г. I – III клас
30.06.2021 г. IV – XI клас
В останалата си част Заповед № РД09-2118 от 28.08.2020 г. остава непроменена.

Цялата заповед може да видите тук:

 

 

 

 

Национален дворец на децата

http://www.npc-bg.org/


Електронни страници на организации, предлагащи ученически отдих

„Ученически отдих и спорт“ ЕАД

http://www.uos-ead.eu

Център за отдих и обучение – София

http://www.mon-coo.com


 Top