ДЗИ 2022

  1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:

 

Сесия май – юни

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)

– 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.

  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 3 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

Сесия август – септември

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)

– 26 август 2022 г., начало 08,30 ч.

  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август – 2 септември 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

2.     График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2021 – 2022 година:

 

 

Дейност

Срок
Сесия май – юни Сесия август – септември
Определяне на състава и задълженията на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ/ДИППК  

до 04.02.2022 г.

 

до 22.06.2022 г.

Определяне на състава и задълженията на училищната зрелостна комисия до 07.02.2022 г. до 24.06.2022 г.
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки 03.02. – 18.02.2022 г. 27.06. – 08.07.2022 г.
Въвеждане на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ/ДИППК  

 

до 24.02.2022 г.

 

 

до 11.07.2022 г.

Въвеждане на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ДИППК до 24.02.2022 г. до 11.07.2022 г.
Определяне и контролно сверяване на разпределението по учебни предмети, вид подготовка и нива за чужд език по сгради, зали и брой места за провеждане на ДЗИ  

до 04.03.2022 г.

 

до 15.07.2022 г.

Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ДИППК до 11.03.2022 г. до 15.07.2022 г.
Утвърждаване на списък с разпределените по училища квестори и учители консултанти за провеждане на ДЗИ/ДИППК  

до 05.05.2022 г.

 

до 12.08.2022 г.

Утвърждаване на списък с учители по чужд език за четене на текст на ДЗИ до 05.05.2022 г. до 12.08.2022 г.
Изпращане в МОН на обобщени предложения за оценители на ДЗИ – учители и представители на висши училища, както и на техните декларации  

до 11.03.2022 г.

 

до 18.07.2022 г.

Изпращане в МОН на предложения за членове на комисиите по засекретяване и разсекретяване на ДЗИ, както и на техните декларации  

до 11.03.2022 г.

 

до 18.07.2022 г.

Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи на ДЗИ, състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит  

до 04.05.2022 г.

 

до 18.07.2022 г.

Определяне на състава на националните комисии за проверка и оценяване на изпитните работи от ДЗИ по всеки учебен предмет  

до 08.04.2022 г.

 

до 29.07.2022 г.

Определяне на състава и задълженията, както и на времето и мястото на изпълнение на задълженията на комисията за провеждане на ДЗИ/ДИППК на училищно равнище  

до 08.04.2022 г.

 

до 29.07.2022 г.

Въвеждане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването на ДЗИ във всяка от областите  

до 08.04.2022 г.

 

до 29.07.2022 г.

Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане до 17.05.2022 г. до 23.08.2022 г.
Обявяване    на    списъци    с     разпределението    на зрелостниците по училища, сгради и зали до 17.05.2022 г. до 24.08.2022 г.
Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ДИППК 20.05.2022 г. –

06.06.2022 г.

27.08.2022 г. –

07.09.2022 г.

Провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията)  

до 06.06.2022 г.

 

до 07.09.2022 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИППК до 08.06.2022 г. до 08.09.2022 г.

Заповед за организиране и провеждане на ДЗИ

Top