Обществени поръчки

Партида на Възложителя  в АОП  – 4094

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ -2019ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ -2015 ГОДИНА

СОУ „Никола Йонков Вапцаров”,  гр. Петрич  открива процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: Приготвяне и доставка на храна, по предварителна заявка, за учениците от  СОУ „Никола Йонков Вапцаров” ,  гр. Петрич, по две обособени позиции:

·         Позиция № 1 – «Доставка на готови сутрешни закуски, в индивидуални опаковки, за децата от подготвителните групи и учениците от I – ви до IV клас / включително/  в  СОУ „Никола Йонков Вапцаров”,  гр. Петрич”- Прогнозен брой деца и ученици– 440/четиристотин и четиридесет/. Прогнозен брой учебни дни – 305 /триста и пет/. Максималната допустима стойност за 1 /един/ брой закуска е 0,40 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция – 53 680,00 /петдесет и три хиляди шестстотин и осемдесет/ лева без ДДС. Срок на изпълнение на поръчката – от влизане в сила на договора за закуска до 31.05.2017 г. Поръчката за доставка на закуски се извършва по реда и при условията на Постановление N 308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет за осигуряване и разпределяне средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IVклас и се определят за всяка финансова година, като училището отпуска средства от бюджета си за финансиране на доставката на закуски.

·           Позиция № 2 – „Доставка на готови ястия за обяд, в индивидуални опаковки, с прибори за еднократна употреба за хранене – кетъринг, за учениците от  I-ви до VIII клас / включително/ в СОУ„Никола Йонков Вапцаров”,  гр. Петрич”. Прогнозен брой ученици – 200 /двеста/. Прогнозен брой учебни дни – 320 /триста и двадесет/.Максималната допустима стойност на 1 /един/ брой обяд е 2,00 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция – 128 000.00 (сто двадесет и осем хиляди) лева без ДДС. Срок на изпълнение на поръчката – от влизане в сила на договора за закуска до 15.06.2017 г. Поръчката за доставка на обяд се финансира от бюджета на училището.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.      Документацията за участите може да бъде изтеглена безплатно от електронната страница на училището: http://vapcarov.net/, „Профил на купувача”, като желаещите имат право да получат документацията от деловодството на СОУ”Никола Йонков Вапцаров” – град Петрич, с административен адрес:  в гр. Петрич,  ул.”Христо Чернопеев”№ 12,  само и единствено ако желаят това, при цена, която съответства на действителните разходи за отпечатване и размножаването й. /съгл. Чл.28, ал.7 ЗОП/.

2.       Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 16:30 часа на 03.09.2015 г., всеки работен ден, в сградата СОУ „Никола Йонков Вапцаров“, град Петрич, община Петрич, ул. „Христо Чернопеев“ №12, кабинет на главен счетоводител ( деловодство).

3.      Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия  на 04.09.2015 г. от 14:00 часа в сградата на СОУ „Никола Йонков Вапцаров“, град Петрич, ул.”Христо Чернопеев”12  –  учителска стая.

Решението за откриване на обществена поръчка и Обявлението за обществена поръчка са публикувани в Регистъра на Агенцията за обществените поръчки на 06.08.2015 г.

Заповед на възложителя за откриване на процедурата – публикувано на 06.08.2015 г., 11.30 часа

Решението за откриване на обществена поръчка – публикувано на 06.08.2015 г., 11.30 часа

Обявлението за обществена поръчка – публикувано на 06.08.2015 г., 11.30 часа

УСЛОВИЯ, УКАЗАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – публикувано на 06.08.2015 г., 11.30 часа

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – публикувано на 06.08.2015 г., 11.30 часа

КОМПЛЕКТ ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЯ – публикувано на 06.08.2015 г., 11.30 часа

Съобщение до медии – публикувано на 06.08.2015 г., 11.30 часа

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 11.09.2015 г. в 14.00 часа в учителската стая, находяща се в сградата на СОУ „Никола Й. Вапцаров“, в град Петрич, ул.“Христо Чернопеев“ № 12, ще бъдат отворени Ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „ Приготвяне и доставка на  храна, по предварителна заявка, за учениците от СОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Петрич, публикувана в РОП, с Решение, вх. № Е-31-00-041937/06.08.2015 г. с Уникален идентификационен номер на документа-№ 681068 и Обявление, публикувано в РОП, с вх. № Е-31-00-041939/06.08.2015 Г. с  Уникален идентификационен номер на документа-№ 681071

При отварянето на плик №3 „Предлагана цена“ могат да присъстват участници в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Комисия, назначена със Заповед  № 393/04.09.2015 г.

Съобщението е публикувано в   сайта на училището на 08.09.2015 г.

Заповед №398/ 11.09.2015 г.за избор на изпълнител  – публикувано в сайта на училището на 12.09.2015 г.

Протокол №2 за отваряне на ценовите предложения – публикувано в сайта на училището на 12.09.2015 г.

Договор №1 и Договор №2 за възлагане на обществена поръчка- публикувани в сайта на училището на 24.09.2015 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ -2014 ГОДИНА

СОУ „Никола Йонков Вапцаров”,  гр. Петрич  отправя Публична покана, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Приготвяне и доставка на храна, по предварителна заявка, за учениците от  СОУ „Никола Йонков Вапцаров” ,  гр. Петрич, по две обособени позиции:

·         Позиция № 1 – «Доставка на готови сутрешни закуски, в индивидуални опаковки, за децата от подготвителните групи и учениците от I – ви до IV клас /   включително/  на  СОУ „Никола Йонков Вапцаров”,  гр. Петрич” прогнозен брой деца и ученици– 440, прогнозен брой учебни дни – 91. Прогнозната стойност на обособената позиция е 16 016,00 /шестнадесет хиляди и шестнадесет лева/ лева без ДДС. Поръчката за доставка на закуски се извършва по реда и при условията на Постановление N 308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет за осигуряване и разпределяне средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас и се определят за всяка финансова година, като училището отпуска средства от бюджета си за финансиране на доставката на закуски.

·         Позиция № 2 – „Доставка на готови ястия за обяд, в индивидуални опаковки , с прибори за еднократна употреба за хранене – кетъринг, за учениците от  I-ви до VIII  клас, от СОУ„Никола Йонков Вапцаров” ,  гр. Петрич” Прогнозен брой ученици – 200, прогнозен брой учебни дни – 117. Прогнозната стойност на обособената позиция е 46 800,00 (четиридесет и шест хиляди и осемстотин) лева без ДДС. Училището финансира поевтиняване на обяда, като поръчката за доставката на основни ястия за обяд се извършва по проект BG051P0001–3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОУ „Никола Йонков Вапцаров”,  гр. Петрич;

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Документацията за участите може да бъде изтеглена безплатно от електронната страница на училището: http://vapcarov.net/, „Профил на купувача”, като желаещите имат право да получат документацията от деловодството на СОУ”Никола Йонков Вапцаров” – град Петрич, с административен адрес:  в гр. Петрич,  ул.”Христо Чернопеев”№ 12,  само и единствено ако желаят това, при цена, която съответства на действителните разходи за отпечатване и размножаването й. /съгл. Чл.28, ал.7 ЗОП/.

2. Оферти се приемат до 28.11.2014г. до 16,30 часа, всеки работен ден, в сградата СОУ „Никола Йонков Вапцаров“, град Петрич, община Петрич, ул. „Христо Чернопеев“ №12, кабинет на главен счетоводител ( деловодство).

Рискът от закъснение след този срок , при подаване на офертите по поща или куриерска служба, се поема от участника.

3. Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия  на 01.12.2014 г. от 14:00 часа в сградата на СОУ „Никола Йонков Вапцаров“, град Петрич, ул.”Христо Чернопеев”12  –  учителска стая.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки: www.aop.bg.

Документацията и поканата са публикувани на 19.11.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 69a, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 17.12.2014 г. в 14.00 часа в учителската стая, находяща се  в сградата на СОУ „Никола Й. Вапцаров”, в град Петрич, ул.Христо Чернопеев”№ 12, ще бъдат отворени ценовите оферти в обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна, по предварителна заявка, за учениците от  СОУ „Никола Йонков Вапцаров” ,  гр. Петрич”л

При отварянето на плик №3 „Предлагана цена” могат да присъстват участници в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Комисия, назначена със Заповед № 78/01,12.2014 г.

Партида на Възложителя  в АОП  – 4094

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ -2015 ГОДИНА

СОУ „Никола Йонков Вапцаров”,  гр. Петрич  открива процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: Приготвяне и доставка на храна, по предварителна заявка, за учениците от  СОУ „Никола Йонков Вапцаров” ,  гр. Петрич, по две обособени позиции:

·         Позиция № 1 – «Доставка на готови сутрешни закуски, в индивидуални опаковки, за децата от подготвителните групи и учениците от I – ви до IV клас / включително/  в  СОУ „Никола Йонков Вапцаров”,  гр. Петрич”- Прогнозен брой деца и ученици– 440/четиристотин и четиридесет/. Прогнозен брой учебни дни – 305 /триста и пет/. Максималната допустима стойност за 1 /един/ брой закуска е 0,40 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция – 53 680,00 /петдесет и три хиляди шестстотин и осемдесет/ лева без ДДС. Срок на изпълнение на поръчката – от влизане в сила на договора за закуска до 31.05.2017 г. Поръчката за доставка на закуски се извършва по реда и при условията на Постановление N 308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет за осигуряване и разпределяне средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IVклас и се определят за всяка финансова година, като училището отпуска средства от бюджета си за финансиране на доставката на закуски.

·           Позиция № 2 – „Доставка на готови ястия за обяд, в индивидуални опаковки, с прибори за еднократна употреба за хранене – кетъринг, за учениците от  I-ви до VIII клас / включително/ в СОУ„Никола Йонков Вапцаров”,  гр. Петрич”. Прогнозен брой ученици – 200 /двеста/. Прогнозен брой учебни дни – 320 /триста и двадесет/.Максималната допустима стойност на 1 /един/ брой обяд е 2,00 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция – 128 000.00 (сто двадесет и осем хиляди) лева без ДДС. Срок на изпълнение на поръчката – от влизане в сила на договора за закуска до 15.06.2017 г. Поръчката за доставка на обяд се финансира от бюджета на училището.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.      Документацията за участите може да бъде изтеглена безплатно от електронната страница на училището: http://vapcarov.net/, „Профил на купувача”, като желаещите имат право да получат документацията от деловодството на СОУ”Никола Йонков Вапцаров” – град Петрич, с административен адрес:  в гр. Петрич,  ул.”Христо Чернопеев”№ 12,  само и единствено ако желаят това, при цена, която съответства на действителните разходи за отпечатване и размножаването й. /съгл. Чл.28, ал.7 ЗОП/.

2.       Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 16:30 часа на 03.09.2015 г., всеки работен ден, в сградата СОУ „Никола Йонков Вапцаров“, град Петрич, община Петрич, ул. „Христо Чернопеев“ №12, кабинет на главен счетоводител ( деловодство).

3.      Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия  на 04.09.2015 г. от 14:00 часа в сградата на СОУ „Никола Йонков Вапцаров“, град Петрич, ул.”Христо Чернопеев”12  –  учителска стая.

Решението за откриване на обществена поръчка и Обявлението за обществена поръчка са публикувани в Регистъра на Агенцията за обществените поръчки на 06.08.2015 г.

Заповед на възложителя за откриване на процедурата – публикувано на 06.08.2015 г., 11.30 часа

Решението за откриване на обществена поръчка – публикувано на 06.08.2015 г., 11.30 часа

Обявлението за обществена поръчка – публикувано на 06.08.2015 г., 11.30 часа

УСЛОВИЯ, УКАЗАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – публикувано на 06.08.2015 г., 11.30 часа

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – публикувано на 06.08.2015 г., 11.30 часа

КОМПЛЕКТ ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЯ – публикувано на 06.08.2015 г., 11.30 часа

Съобщение до медии – публикувано на 06.08.2015 г., 11.30 часа

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 11.09.2015 г. в 14.00 часа в учителската стая, находяща се в сградата на СОУ „Никола Й. Вапцаров“, в град Петрич, ул.“Христо Чернопеев“ № 12, ще бъдат отворени Ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „ Приготвяне и доставка на  храна, по предварителна заявка, за учениците от СОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Петрич, публикувана в РОП, с Решение, вх. № Е-31-00-041937/06.08.2015 г. с Уникален идентификационен номер на документа-№ 681068 и Обявление, публикувано в РОП, с вх. № Е-31-00-041939/06.08.2015 Г. с  Уникален идентификационен номер на документа-№ 681071

При отварянето на плик №3 „Предлагана цена“ могат да присъстват участници в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Комисия, назначена със Заповед  № 393/04.09.2015 г.

Съобщението е публикувано в   сайта на училището на 08.09.2015 г.

Заповед №398/ 11.09.2015 г.за избор на изпълнител  – публикувано в сайта на училището на 12.09.2015 г.

Протокол №2 за отваряне на ценовите предложения – публикувано в сайта на училището на 12.09.2015 г.

Договор №1 и Договор №2 за възлагане на обществена поръчка- публикувани в сайта на училището на 24.09.2015 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ -2014 ГОДИНА

СОУ „Никола Йонков Вапцаров”,  гр. Петрич  отправя Публична покана, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Приготвяне и доставка на храна, по предварителна заявка, за учениците от  СОУ „Никола Йонков Вапцаров” ,  гр. Петрич, по две обособени позиции:

·         Позиция № 1 – «Доставка на готови сутрешни закуски, в индивидуални опаковки, за децата от подготвителните групи и учениците от I – ви до IV клас /   включително/  на  СОУ „Никола Йонков Вапцаров”,  гр. Петрич” прогнозен брой деца и ученици– 440, прогнозен брой учебни дни – 91. Прогнозната стойност на обособената позиция е 16 016,00 /шестнадесет хиляди и шестнадесет лева/ лева без ДДС. Поръчката за доставка на закуски се извършва по реда и при условията на Постановление N 308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет за осигуряване и разпределяне средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас и се определят за всяка финансова година, като училището отпуска средства от бюджета си за финансиране на доставката на закуски.

·         Позиция № 2 – „Доставка на готови ястия за обяд, в индивидуални опаковки , с прибори за еднократна употреба за хранене – кетъринг, за учениците от  I-ви до VIII  клас, от СОУ„Никола Йонков Вапцаров” ,  гр. Петрич” Прогнозен брой ученици – 200, прогнозен брой учебни дни – 117. Прогнозната стойност на обособената позиция е 46 800,00 (четиридесет и шест хиляди и осемстотин) лева без ДДС. Училището финансира поевтиняване на обяда, като поръчката за доставката на основни ястия за обяд се извършва по проект BG051P0001–3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОУ „Никола Йонков Вапцаров”,  гр. Петрич;

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Документацията за участите може да бъде изтеглена безплатно от електронната страница на училището: http://vapcarov.net/, „Профил на купувача”, като желаещите имат право да получат документацията от деловодството на СОУ”Никола Йонков Вапцаров” – град Петрич, с административен адрес:  в гр. Петрич,  ул.”Христо Чернопеев”№ 12,  само и единствено ако желаят това, при цена, която съответства на действителните разходи за отпечатване и размножаването й. /съгл. Чл.28, ал.7 ЗОП/.

2. Оферти се приемат до 28.11.2014г. до 16,30 часа, всеки работен ден, в сградата СОУ „Никола Йонков Вапцаров“, град Петрич, община Петрич, ул. „Христо Чернопеев“ №12, кабинет на главен счетоводител ( деловодство).

Рискът от закъснение след този срок , при подаване на офертите по поща или куриерска служба, се поема от участника.

3. Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия  на 01.12.2014 г. от 14:00 часа в сградата на СОУ „Никола Йонков Вапцаров“, град Петрич, ул.”Христо Чернопеев”12  –  учителска стая.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки: www.aop.bg.

Документацията и поканата са публикувани на 19.11.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 69a, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 17.12.2014 г. в 14.00 часа в учителската стая, находяща се  в сградата на СОУ „Никола Й. Вапцаров”, в град Петрич, ул.Христо Чернопеев”№ 12, ще бъдат отворени ценовите оферти в обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна, по предварителна заявка, за учениците от  СОУ „Никола Йонков Вапцаров” ,  гр. Петрич”л

При отварянето на плик №3 „Предлагана цена” могат да присъстват участници в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Комисия, назначена със Заповед № 78/01,12.2014 г.

Top