Проекти

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Клуб „Мултимедиен свят“ от 01.12.2022г. – 02.05.2023г.

 

Проект BG05M2ОP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Групи и дейности по проекта:

 

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проект BG05M2OP001-2.012 „Образование за утрешния ден“

 

НП „Без свободен час“

Банка учители за заместване

Национална програма
“ ИКТ в системата на предучилищното и училищното образова
ние”.

 Национална програма
“Иновации в действие”.

Национална програма  „Профилактика и
рехабилитация на педагогическите специалисти“

 Национална програма
“ Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”

 Национална
програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ 

Top