Проекти

Проект BG05M2ОP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Групи и дейности по проекта:

Проект „Твоят час“

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТ „ТВОЯТ ЧАС“

РЪКОВОДИТЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ И НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017г.

НП „Без свободен час“

Банка учители за заместване

Top