Покана до родителите на учениците в СУ „Никола Й.Вапцаров“

ПОКАНА

до родителите на учениците от всички паралелки и класове

на училище СУНикола Йонков Вапцаров

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Училище СУНикола Йонков Вапцаров Ви кани на срещи на родителите на всяка паралелка за излъчване на представители на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището.

 

Срещите ще се проведат, както следва:

 

Паралелка

 

Дата Час Място
Паралелка

 

Дата Час Място
ПГ 20.12.2016 18,00  110
Іа клас 20.12.2016 18,00  104
Іб клас 20.12.2016 18,00  105
Ів клас 20.12.2016 18,00  106
Іг клас 20.12.2016 18,00            107
ІІа клас          21.12.2016 18,00   104
ІІб клас          21.12.2016 18,00   105
ІІв клас          21.12.2016 18,00   106
ІІг клас          21.12.2016 18,00             107
ІІІа клас          21.12.2016 18,00 211
ІІІб клас          21.12.2016 18,00 212
ІІІв клас          21.12.2016 18,00 213
ІІІг клас          21.12.2016 18,00 214
ІІІд клас          21.12.2016 18,00 215
ІVа клас          21.12.2016 18,00 305
ІVб клас          21.12.2016 18,00 306
ІVв клас          21.12.2016 18,00 307
ІVг клас          21.12.2016 18,00 308
ІVд клас          21.12.2016 18,00 309
Vа клас 20.12.2016 18,00 103
Vб клас 20.12.2016 18,00 405
Vв клас 20.12.2016 18,00 406
Vг клас 20.12.2016 18,00 408
VІа клас 20.12.2016 18,00 213
VІб клас 20.12.2016 18,00 210
VІв клас 20.12.2016 18,00 211
VІг клас 20.12.2016 18,00 404
VІд клас 20.12.2016 18,00 403
VІІа клас 20.12.2016 18,00 402
VІІб клас 20.12.2016 18,00 308
VІІв клас 20.12.2016 18,00 401
VІІг клас 20.12.2016 18,00 114
VІІд клас 20.12.2016 18,00 302
VІІІа клас 20.12.2016 18,00 112
VІІІб клас 20.12.2016 18,00 305
VІІІв клас 20.12.2016 18,00 212
VІІІг клас 20.12.2016 18,00 116
ІХа клас 20.12.2016 18,00 309
Ха клас 20.12.2016 18,00 407
ХІа клас 20.12.2016 18,00 306
ХІІа клас 20.12.2016 18,00 409

 

Дневен ред на срещата на родителите на всяка паралелка:

 

  1. Избор на 1 /един/ представител на паралелката за представители за участие в събранието на родителите.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

 Общественият съвет е орган, който се създава към всяка детска градина и училище за:

 

  • подпомагане развитието на детската градина и училището;
  • граждански контрол на управлението на детската градина и училището.

 

Подробна информация за статута и правомощията на обществения съвет е публикувана на интернет страницата на училището (www. vapcarov.net) и на информационното табло на главния вход на училището.

 

Родителите, които желаят, могат да получат допълнителна информация от директора и ЗДУД  във всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа.

 

ДИРЕКТОР НА

УЧИЛИЩЕ СУ„Никола Йонков Вапцаров“,

Живко Тулевски ………………….

(подпис)

 

С правомощията можете да се запознаете от уеб страницата на МОН – тук или документа по-долу.

Top