Обръщение до педагозите

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,

Нека дадем всичко от себе си и да направим училищата максимално безрискова среда, като съзнаваме, че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия. Да работим за формираме на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част от възпитателната функция на образованието. Да реагираме своевременно и съгласно здравните правила при всеки един случай на установен или със съмнение за COVID-19. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите групи. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране.

Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Нека с общи усилия да намалим рисковете от предаване на инфекцията, да ограничим разпространението на вируса, като приложим онези модели за намаляване на средата на взаимодействие на всеки един от нас, които са най-адекватни и удачни за дадената образователна институция и конкретната ситуация.

Отново и безкрайно Ви благодарим за отдадеността и усилията, за креативността, за силата и смелостта. В тези кризизисни дни екипът на РУО – Благоевград, ще продължи да работи интензивно, с грижа за всеки учител и директор, с отговорност за всеки ученик и родител.

С всички възможни ресурси ще се стремим да Ви подпомагаме, консултираме, насочваме, подкрепяме и мотивираме.

Убедихме се, че всички заедно успяваме! Нека продължим! Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период! Бъдете здрави, силни и мотивирани!

ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ

Началник на Регионалното управление на образованието – Благоевград

Top