Обръщение към родителите

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ  и КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование) започват.

Обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

Националното външно оценяване в VII клас се провежда по реда на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Приемът на ученици след завършено основно образование се осъществява по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

Актуална информация относно реализиране на тези дейности в училищата от областта може

да намерите на сайта на РУО – Благоевградград, раздел „Изпити и прием на ученици“.

За изпитите:

1. Националните външни оценявания (НВО) са, както следва:

  • по български език и литература (БЕЛ) – на 14.06.2022 г.
  • математика – на 16.06.2022 г.
  • чужд език (по желание на ученика) – на 17.06.2022 г. 

Изпитите се провеждат в училището, в което се обучава ученикът в VII клас.

Начало на изпитите – 10,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 09,30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления.

2. Изпити за проверка на способностите са, както следва:

ü изобразително изкуство – на 21 юни 2022г. ü музика – на 22 юни 2022 г.;

ü спорт – на 23-24 юни 2022 г. вкл.

На тези изпити се явяват само ученици, които са заявили това. Заявления за явяване на изпитите за проверка на способностите се подават в училището, в което се обучава ученикът.

 Срокът за подаване е 26-27 май 2022 г.

Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление.

Обръщаме внимание, че с резултатите от тези изпити не може да се кандидатства в спортни училища и в училища по изкуствата и културата. Информация за реда и условията за кандидатстване в тези училища следва да потърсите в конкретните училища.

3. Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 28 юни 2022 г.

Top