Документи

План-програма за действие за безопасност на движение по пътищата 

 

Мерки за повишаване качеството на образованието в СУ „Никола Й. Вапцаров“

 

Стратегия за развитие период 2020-2024

 

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2021/2022година в условията на COVID 19

 

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението през 2021/2022 година

 

Правила за вътрешния трудов ред през 2020/2021 година

 

Система от качествени показатели и символи за оценяване на учениците от І до ІІІ клас

 

Правилник за пропускателния режим

План за квалификационната дейност

Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2021/2022 уч. година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Училищна програма за прилагане на институционалните политики за подкрепа на гражданското,здравното,екологичното и интеркултурното образование за учебната 2020-2021г.

Правила за работа в компютърната зала

ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Правила при пандемия

ПРАВИЛА за движение и съхранение на документите с фабрична номерация

 

Д О К Л А Д – А Н А Л И З ЗА УЧЕБНО – ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНA

 

 

Top