Документи

Система от качествени показатели и символи за оценяване на учениците от І до ІІІ клас

 

 

Правилник за пропускателния режим

 

 

План за квалификационната дейност

 

 

Програма за целодневна организация на учебния процес 2016/2017г.

 

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

 

Стратегия за развитие на училището

 

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2017/2018 уч. година

 

 

Мерки за подобряване на качеството на образованието

 

 

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

 

 

Училищна програма за прилагане на институционалните политики за подкрепа на гражданското,здравното,екологичното и интеркултурното образование за учебната 2017-2018г.

Top