Документи

План-програма за действие за безопасност на движение по пътищата 2021г.

Мерки за повишаване качеството на образованието в СУ „Никола Й. Вапцаров“

Стратегия за развитие период 2020-2024

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID 19

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението през 2020/2021 година

Правилник за дейността на училището

Система от качествени показатели и символи за оценяване на учениците от І до ІІІ клас

Правилник за пропускателния режим

План за квалификационната дейност

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2020/2021 уч. година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Училищна програма за прилагане на институционалните политики за подкрепа на гражданското,здравното,екологичното и интеркултурното образование за учебната 2020-2021г.

Правила при пандемия

Доклад-анализ за учебно-възпитателната дейност през 2019/2020 учебна година

Top