Документи

Правилник за дейността на училището

Система от качествени показатели и символи за оценяване на учениците от І до ІІІ клас

Правилник за пропускателния режим

План за квалификационната дейност

Програма за целодневна организация на учебния процес 2019/2020г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Стратегия за развитие на училището

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2017/2018 уч. година

Мерки за подобряване на качеството на образованието

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Училищна програма за прилагане на институционалните политики за подкрепа на гражданското,здравното,екологичното и интеркултурното образование за учебната 2017-2018г.

Доклад-анализ на образователно-възпитателната дейност през първия срок на учебната 2019/2020 година

Top