Документи

План-програма за действие за безопасност на движение по пътищата 

Мерки за повишаване качеството на образованието в СУ „Никола Й. Вапцаров“

Стратегия за развитие период 2023-2028

Правила при пандемия

Правила за безопасност на децата

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението през 2023/2024 година

Правила за вътрешния трудов ред през 2023/2024 година

Система от качествени показатели и символи за оценяване на учениците от І до ІІІ клас

Правилник за пропускателния режим

План за квалификационната дейност

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2022/2023 уч. година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

ЕДИННИ ПРАВИЛА
за задълженията на всички служители, свързани със случаите на
тормоз в СУ „Никола Вапцаров” гр.Петрич

Училищна програма за прилагане на институционалните политики за подкрепа на гражданското,здравното,екологичното и интеркултурното образование за учебната 2023-2024г.

ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПРАВИЛА за движение и съхранение на документите с фабрична номерация

 

Годишен отчет ЗА УЧЕБНО – ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНA

Д О К Л А Д – А Н А Л И З ЗА УЧЕБНО – ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ – ПЪРВИ СРОК 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНA

Top